Podczas sesji Rady Gminy Łaziska, która odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godz. 9, w Sali Narad Urzędu Gminy Łaziska, Rada rozpatrywać będzie Raport o stanie Gminy Łaziska za rok 2020. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad Raportem przeprowadzona zostanie debata.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,  z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy głos zabierać mogą mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie, składa do przewodniczącego rady PISEMNE ZGŁOSZENIE, POPARTE PODPISAMI CO NAJMNIEJ 20 OSÓB.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia otrzymanego przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Zgłoszenia sporządzone według poniższego wzoru, zaadresowane do Przewodniczącego Rady Gminy Łaziska wraz z listą poparcia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Łaziska, Łaziska 76, 24 – 335 Łaziska, w terminie do dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaziska, której reprezentantem jest Wójt Gminy Łaziska z siedzibą w Łaziskach 76, 24-335 Łaziska, e-mail: sekretariat@gminalaziska.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zeto.lublin.pl.
  3. Pani/na dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 28 aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w celu zgłoszenia przez mieszkańca woli zabrania głosu podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy Łaziska za 2020 r. odbywającej się podczas sesji Rady Gminy w Łaziskach.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu na podstawie umów powierzenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony w oparciu o kryteria określone w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
    w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zabrania głosu podczas debaty.
PDF Raport o stanie Gminy Łaziska za 2020 r. PDF Zgłoszenie mieszkańca do debaty