ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021

WÓJTA GMINY ŁAZISKA

z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaziska

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaziska.

§ 2

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaziska.

§ 3

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Łaziska Nr XXIV/119/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaziska (Dz. U. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 1286).

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których Gmina Łaziska jest organem prowadzącym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zał.1 do Z. 0050 – 9 – 21 (25. 01. 21) – REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2021 – 2022

Zał.2 do Z. 0050 – 9 – 21 (25. 01. 21) – REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2021 – 2022