Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaziska, prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaziska, projekt Uchwały Rady Gminy Łaziska w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska

dokument_01