KOMUNIKAT

Stwierdzenie własnoręczności podpisu lub potwierdzenie daty zawarcia umowy dzierżawy dostarczanej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania środków unijnych może dokonać tylko notariusz w kancelarii notarialnej.

Jak wynika z zasad określonych w ustawie z dn. 14 lutego 1991 r.- Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodnie z art.96, może dokonać tylko notariusz, z wyjątkiem niektórych czynności określonych w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art.101 ww. ustawy. A mianowicie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 7lutego 2007 w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczenia własnoręczności podpisu są upoważnieni wójt, burmistrz, prezydent miasta, ale jedynie:

– na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz dokumentów z urzędu i instytucji.

– na oświadczeniach stwierdzających stan rodziny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wówczas poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone na podstawie tego rozporządzenia wywołuje takie same skutki, jak gdyby poświadczenia dokonywał notariusz.

Reasumując, poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, nie ma więc podstaw do takiego potwierdzenia i taka czynność nie miała by mocy prawnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie ( Dz. U. z 2017r., poz. 2291 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki ( Dz. U. nr 27, poz. 185).

Wójt Gminy Łaziska

Karol Grzęda