Wójt Gminy Łaziska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Program współdziałania Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok  2022„.

Konsultacje polegać będą na wyrażeniu  pisemnej opinii o projekcie Programu  umieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaziska (http://gminalaziska.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łaziska (http://laziska.bip.lubelskie.pl).

Uwagi o programie należy składać  w Referacie  Organizacyjno – Społecznym  Urzędu Gminy  Łaziska (pokój nr 9) w terminie do dnia 02. 11. 2021 r.

Projekt Programu WSPÓŁPRACY Z ORG. POZARZĄD 2022 (2)